17/07/2021

Ngành Công Thương Lào Cai: Sát sao thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong 6 tháng đầu năm ngành Công Thương Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động. Trong đó,  tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường đến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dưới nhiều hình thức khác nhau. Tham gia thẩm định 12 báo cáo Đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, đảm bảo tính khách quan và đúng thời gian theo quy định. Tiến hành kiểm tra việc khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ctlaocai1Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, vẫn còn có những đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm. Bên cạnh đó, công tác quản lý về môi trường của ngành Công Thương tỉnh còn gặp nhiều hạn chế, do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Mặt khác, do địa bàn còn nhiều khó khăn nên chưa kêu gọi được các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, dẫn đến việc đầu tư hạ tầng và quản lý Khu công nghiệp đều do ngân sách địa phương thực hiện. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm và đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; chưa hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải; chưa thu gom triệt để nước mưa chảy tràn tại một số khai trường khai thác khoáng sản.

ctlaocai2Để khắc phục những hạn chế trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường, trong những tháng còn lại của năm 2021, ngành Công Thương Lào Cai tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tập trung tuyên truyền về sản xuất sạch hơn. Tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Sở; kiên quyết không đưa vào xây dựng, vận hành, khai thác các công trình chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị hoạt động công thương về việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; thanh kiểm tra đột xuất theo đơn thư phản ảnh, tố cáo, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo vệ môi trường ngành công thương tại các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện, hóa chất. Tiếp tục rà soát, kiểm soát thường xuyên đối với các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, đặt biệt đối với các bãi thải, hồ chứa quặng đuôi đảm bảo không để xảy ra mất an toàn hồ đập, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc cải tạo, hoàn nguyên môi trường.

Sở Công Thương Lào Cai cũng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu ban hành hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, trong đó phân cấp quản lý môi trường theo hướng đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền, trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn cụ thể và quy định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường đối với các Sở Công Thương, Ban quản lý khu kinh tế; tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền vận động về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.

Nguồn: http://khuyencongonline.gov.vn/