20/06/2023

Lấy ý kiến ban hành Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Bộ Công Thương xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

layykiennsutCăn cứ Điều 67, Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3, Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã mời đại diện các Bộ, Ngành có liên quan tham gia, tiến hành thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định.

Dự thảo được lấy ý kiến góp ý các Bộ, Ban, ngành, địa phương, xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trên trang tin điện tử của Bộ Công Thương, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội.

Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: https://moit.gov.vn/