14/05/2021

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, một số chính sách về hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 cụ thể như:

  1. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Hỗ trợ không quá 20 triệu đồng cho mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới. Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ sau đầu tư trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Mỗi năm hỗ trợ khoảng 65 hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ khoảng 325 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới trên địa bàn tỉnh.kttapthe1
  2. Hỗ trợ đào tạo: Đối tượng hỗ trợ là thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các hợp tác xã, liện hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí mua giáo trình của khóa học; hỗ trợ chi phí ăn, ở. Hỗ trợ 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo. Hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 05 thành viên, người lao động đi đào tạo dài hạn, thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm/thành viên, người lao động; hỗ trợ tối đa 20 thành viên, người lao động đi đào tạo ngắn hạn, thời gian hỗ trợ tối đa là 12 tháng/thành viên, người lao động.
  3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Đối tượng hỗ trợ là lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học. Hỗ trợ lương cho lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 36 tháng/người, tối đa 02 người/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/năm. Số lượng hỗ trợ mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 lao động.kttapthe2
  4. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước: Đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Với điều kiện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, sản phẩm OCOP theo quy định hiện hành; được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận hỗ trợ. Hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/lần, tối đa 02 lần/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/năm. Tối đa 30 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/năm.
  5. Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm. Đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Với điều kiện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, sản phẩm OCOP theo quy định hiện hành; được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận hỗ trợ. Hỗ trợ 70% chi phí thuê mặt bằng thực tế nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng/tháng cho mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm trong tỉnh. Hỗ trợ 70% chi phí thuê mặt bằng thực tế nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/tháng cho mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm ngoài tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa cho mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 02 năm. Số lượng hỗ trợ: Mỗi năm hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm trong tỉnh cho tối đa 12 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm ngoài tỉnh cho tối đa 03 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Các chính sách hỗ trợ đối với tổ chức kinh tế tập thể không quy định tại các nội dung nêu trên thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kinh phí thực hiện chính sách được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh, được giao trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII – Kỳ hợp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021./.

Nguồn: http://khuyencongonline.gov.vn/